Bài tập vật liệu xây dựng có lời giải

      127
Bài 1.

Bạn đang xem: Bài tập vật liệu xây dựng có lời giải

Một chủng loại đá khô hình dáng ko ví dụ, cân vào không gian được 80g. Sau Khi bọc kín mặt phẳng mẫu bởi 0,72g Parafin, khối lượng của nó cân nặng nội địa được 37g. Xác định khối lượng thể tích của đá. Cho biết khối lượng riêng rẽ của parafin là 0,9g/centimet 3 , của nước là 1g/cm 3 . Bài giải: Khối hận lượng thể tích của chủng loại đá được xác minh theo công thức: d d d V G 0 0   (g/centimet 3 ) Trong đó: d G = 80g (khối lượng đá ở tâm trạng khô) ppdd VVV 0)(00   (thể tích tự nhiên của chủng loại đá) Mà 3 )()( )(0 72,43 1 37)72,080( centimet GG V an pdpd pd nk         (Thể tích tự nhiên của mẫu đá gồm quấn parafine) V à 3 0 0 8,0 9,0 72,0 centimet G V p p p   (thể tích thoải mái và tự nhiên của parafine) Do kia d V 0 = 43,72 – 0,8 = 42,92 centimet 3 Vậy 3 0 /86,1 92,42 80 cmg d   Bài 2. Thiết lập bí quyết tính khối lượng riêng rẽ của một các loại vật tư tất cả hổn hợp tất cả hai vật tư thành phần. Biết cân nặng riêng rẽ của từng vật tư yếu tắc cùng tỉ trọng phối kết hợp của nó vào vật liệu hỗn hợp. Bài giải: Để xác định cân nặng riêng của vật liệu ta áp dụng công thức: a a V G   (g/cm 3 ) Vì vật tư là các thành phần hỗn hợp nhì thành phân phải theo bí quyết trên ta được: 2 2 1 1 21 21 21 aa aa a GG PGPG VV GG         (g/cm 3 ) Vì vào vật tư hỗn hợp từ nhì nhân tố thì P 1 + P.. 2 =1 tuyệt P.. 1 + P. 2 =100%. Ta có: 1 2 2 1 21 1 2 2 1 21 21 1 2 2 1 21 21 21 1 2 2 1 21 ).( ).( . PPPGPG PPG GG PPG GG PGPG aa aa aa aa aa aa aa aa a                     (g/cm 3 ) Vậy bí quyết nhằm tính khối lượng riêng của một lọai vật tư tất cả hổn hợp nhì yếu tắc là: 1 2 2 1 21 . PP.. aa aa a      (g/centimet 3 ) Bài 3. Một mẫu mã đá thô gồm khối lượng là 77g, sau khi hút nước cân được 79g. Tính trọng lượng thể tích, độ đặc với độ rỗng của đá nếu như khối lượng riêng của chính nó là 2,67g/centimet 3 , độ hút ít nước theo thể tích là 4,28%. Bài giải: Theo đề bài xích ta có: G d k = 77g (trọng lượng mẫu đá ở tâm lý khô) G d n = 79g (khối lượng mẫu mã đá sau khoản thời gian hút ít nước) d a  = 2,67g/centimet 3 (trọng lượng riêng rẽ của mẫu đá) H v = 4,28% (độ hút ít nước theo thể tích của mẫu mã đá) - Khối lượng thể tích của mẫu đá được khẳng định theo phương pháp sau: n p v H H   0 (g/centimet 3 ) = 65,11. 6,2 28,4  (g/cm 3 ) Trong đó: H p = %6,2%100 77 7779     G GG n (Độ hút nước theo kăn năn lượng) - Độ sệt của mẫu mã vật tư được xác định theo công thức: đ = %6262,0 67,2 65,1 0  a   - Độ trống rỗng của mẫu vật liệu được xác định theo công thức: r = 1 – đ = 1 – 0,62 = 0,38 = 38% Bài 4. Một chủng loại vật tư nhằm vào bầu không khí có trọng lượng thể tích là 1400kg/m 3 cùng nhiệt độ 3%. Sau Khi mẫu hút nước mang lại bảo hoà thì khối lượng thể tích của nó là 1700kg/m 3 . Cho biết hệ số bảo hoà C BH = 1. Hãy xác định độ rỗng của vật liệu này. Bài giải: Độ trống rỗng của vật tư được xác minh theo công thức: r = % Bảo Hành v C H Trong số đó C bảo hành = 1 (theo đề bài) Độ hút nước theo thể tích H v được khẳng định như sau: Từ phương pháp tính nhiệt độ của vật liệu .(%) k kw G GG w   ta tất cả : G k = w G w 1 (g)= 03,1 1700 %31 1700   =1359 (kg) Lượng nước trong 1m 3 vật liệu lúc bảo hòa nước là: m n = 1700 – 1359 = 341(kg) Với n  =1 (kg/lít), ta bao gồm V n = 341 (lít) Độ hút nước bảo hòa của vật tư là: %1,34%100. 1000 341  v H Độ trống rỗng của vật liệu là: r = % BH v C H = %1,34 1 1,34  Bài 5. Hãy tính cân nặng thể tích của vật liệu ở nhiệt độ 20%. Cho biết khối lượng riêng rẽ của vật tư là 2,6kg/dm 3 , độ trống rỗng là 20%. Lúc nhiệt độ tăng 1% thì độ tăng vừa phải về thể tích vật liệu là 0,2%. Bài giải: Theo đề bài xích ta có: a  = 2,6kg/dm 3 , khối lượng riêng rẽ của vật liệu. r = 20% = 0,2 độ trống rỗng của vật tư w = 20% = 0,2 nhiệt độ của vật liệu V  =0,2 x 0,2 = 0,04 độ tăng trung bình về thể tích thể tích của vật tư. Kân hận lượng thể tích của mẫu mã vật tư làm việc độ ẩm w được tính như sau: 3 0 0 00 00 0 /4,2 04,1 496,2 04,01 )2,01)(2,01(6,2 1 )1)(1( )1( )1(. )1( )1( cmg V wr VV wV VV wG V G w ak w w w                 Bài 6. Một một số loại vật liệu sống nhiệt độ 0%, bao gồm khối lượng thể tích là 2,4kg/dm 3 , sau khi bảo hòa nước khối lượng thể tích là 2,7kg/dm 3 cùng thông số bảo hòa nước là 0,9. Hãy khẳng định độ rỗng của vật liệu nếu như cân nặng thể tích của nước là 0,98g/cm 3 với coi nhỏng thể tích của vật liệu ko thay đổi. Bài giải: Cách 1: Độ rỗng của mẫu mã vật tư vẫn mang đến được tính nhỏng sau: %3434,0 9,0.98,0 4,27,2 0 0.000 0000        VC VV VC GG VC G VC V V V r n kbh n kBH n nn r    Trong đó:  Bảo hành 0  2,7kg/dm 3 khối lượng thể tích của vật tư sinh hoạt trạng thái bảo hòa nước.  0  2,4kg/dm 3 cân nặng thể tích của vật liệu sinh sống độ ẩm 0% (tinh thần khô)  n  0,98g/centimet 3 khối lượng thể tích của nước C = 0,9 thông số bảo hòa nước Cách 2: Độ rỗng của chủng loại vật tư vẫn cho được xem nlỗi sau: (%) bảo hành v C H r  = %34 9,0 %6,30  . Trong đó: Độ hút nước theo thể tích H v được tính theo công thức: %100 . 0 n p k v H H    = %6,30 98.0 %5,12.4,2  với H p = %5,12%100. 4,2 4,27,2 %100%100 0 00       k kw k kw G GG   Bài 7. Một loại vật liệu sinh sống tâm trạng thô, có khối lượng thể tích là 2,4kg/dm 3 , sau khi bảo hòa nước cân nặng thể tích là 2,8kg/dm 3 với hệ số bảo hòa nước là 1 trong những. Hãy xác minh độ rỗng của vật liệu với coi nlỗi thể tích của vật tư ko chuyển đổi Lúc bảo hòa nước. Bài giải: Cách 1: Độ trống rỗng của mẫu mã vật tư vẫn mang đến được xem nhỏng sau: %404,0 1.1 4,28,2 0 0.000 0000        VC VV VC GG VC G VC V V V r n kBH n kBảo hành n nn r    Trong đó:  bảo hành 0  2,8kg/dm 3 cân nặng thể tích của vật tư sinh hoạt tâm trạng bảo hòa nước.  0  2,4kg/dm 3 trọng lượng thể tích của vật liệu sinh hoạt nhiệt độ 0% (tâm trạng khô)  n  1g/cm 3 trọng lượng thể tích của nước C = 1 thông số bảo hòa nước Cách 2: Độ rỗng của chủng loại vật tư sẽ đến được xem như sau: (%) Bảo hành v C H r  = %40 1 %40  .

Xem thêm: Data Management Platform ( Dmp Là Gì? Data Management Platform Là Gì

Trong đó: Độ hút ít nước theo thể tích H v được xem theo công thức: (%) . 0 n p k v H H    = %40% 1 67,16.4,2  và H p = %67,16%100. 4,2 4,28,2 %100%100 0 00       k kw k kw G GG   Bài 8. Một nhiều loại vật tư ngơi nghỉ tâm trạng khô, có cân nặng thể tích là một,8kg/dm 3 , sau khi bảo hòa nước cân nặng thể tích là 2,0kg/dm 3 với thông số bảo hòa nước là 0,8. Hãy khẳng định độ rỗng của vật liệu cùng coi nhỏng thể tích của vật tư không chuyển đổi Lúc bảo hòa nước. Bài giải: Cách 1: Độ rỗng của mẫu mã vật tư vẫn cho được tính như sau: %2525,0 1.1 8,10,2 0 0.000 0000        VC VV VC GG VC G VC V V V r n kBảo Hành n kbảo hành n nn r    Trong đó:  bh 0  2,0kg/dm 3 trọng lượng thể tích của vật tư sinh sống trạng thái bảo hòa nước.  0  1,8kg/dm 3 khối lượng thể tích của vật liệu ngơi nghỉ độ ẩm 0% (tâm lý khô)  n  1g/centimet 3 trọng lượng thể tích của nước C = 0,8 thông số bảo hòa nước Cách 2: Độ trống rỗng của mẫu vật tư vẫn mang lại được tính nhỏng sau: (%) bảo hành v C H r  = %25 8,0 %trăng tròn  . Trong đó: Độ hút ít nước theo thể tích H v được xem theo công thức: (%) . 0 n p k v H H    = %20% 1 11,11.8,1  và H p = %11,11%100. 8,1 8,10,2 %100%100 0 00       k kw k kw G GG   Bài 9. Một nhiều loại vật liệu ngơi nghỉ độ ẩm 20% có khối lượng thể tích là một trong,8kg/dm 3 với sinh sống tâm trạng bảo hòa nước khối lượng thể tích của nó là 2,0kg/dm 3 . Kân hận lượng riêng biệt của vật tư là 3,0kg/dm 3 . Hãy xác định hệ số bảo hòa nước của thứ lịêu kia hiểu được thể tích của nó không thay đổi khi hút ít nước. Bài giải: Hệ số bảo hòa nước được xác định theo công thức: r H C v Bảo Hành  Trong đó r với H v được tính nlỗi sau: Từ công thức tính độ ẩm của vật tư w = %100.%100. 0 00 k kw k kw G GG       )/(5,1 20.01,01 8,1 01,01 3 0 0 cmg w w k        Và H p = %33,33%100. 5,1 5,10,2 %100%100 0 00       k kw k kw G GG    (%)50 1 33,33.5,1 (%) . 0  n p k v H H   Mặt không giống độ rỗng %50) 3 5,1 1()1( 0  a k r    1 50 50  r H C v Bảo hành Bài 10. Lượng xi-măng (X) trong 1m 3 bê tông là 300kg, cùng tỉ số nước/xi-măng (N/X) = 0,6. Lượng nước link chất hóa học cùng với xi-măng là 20% so với khối lượng xi măng. Hãy xác định độ trống rỗng (r,%) của bê tông do lượng nước tự do tạo cho sau khoản thời gian bê tông đóng rắn? Xem đầy đủ lỗ rỗng do bong bóng khí tạo nên ko đáng chú ý. Bài giải: Độ trống rỗng của bê tông được khẳng định theo công thức: (%) 0 V V r r  Trong số đó V 0 là thể tích tự nhiên của 1m 3 bê tông = 1000lkhông nhiều V r là thể tích rỗng của bê tông, cũng chính là thể tích của ít nước bốc tương đối lúc bê tông đóng rắn. Theo đề bài bác, ta có: Lượng nước cần sử dụng cho 1m 3 bê tông: N = 0,6 . 300 = 180 lít Lượng nước liên kết chất hóa học là: N lk = 0,2. X = 0,2 . 300 = 60 lít/ m 3 bê tông Lượng nước bốc tương đối ra môi trường xung quanh không gian bên ngoài (đó là thể tích trống rỗng của bê tông) là: V r = N – N lk = 180 – 60 = 1trăng tròn lít Do đó ta gồm độ trống rỗng của bê tông là: %12 1000 120 0  V V r r <...>.. .Bài 11 Một mẫu mã vật liệu đã bảo hoà nước với thông số bảo hoà: Cbh = 60% khi quăng quật chủng loại vật liệu này vào nước thì nó nổi lên 2 thể tích Hãy xác minh cân nặng riêng biệt của vật mẫu 5 liệu này? Biết rằng mẫu mã vật liệu tất cả độ rỗng là 40% Bài giải: Khối lượng riêng rẽ của chủng loại vật tư đã mang lại được xác định theo công thức: a  Gk (g/centimet 3 ) Va (1) Trong... thạch cao sản xuất Nếu cần sử dụng 5 tấn thạch cao kiến tạo làm cho xi măng tô điểm thì lượ ng nước đang tsay đắm gia vào nguyên tố của xi măng thạch cao là bao nhiêu? (0,93T= 0,93 m3) Bài 32 Tính tân oán lượng sử dụng vật liệu thực tiễn cho một mẻ trộn của sản phẩm trộn bê tông Vm = 425lkhông nhiều, nếu như lượng cần sử dụng vật tư thô mang đến 1m3 bê tông theo thiết kế là X = 312 kilogam, N = 182 lít, C = 612 kg, Đ = 1296 kg Tại hiện nay ngôi trường vật liệu gồm nhiệt độ... định trọng lượng riêng của mẫu vật 5 liệu này? Biết rằng mẫu mã vật tư tất cả độ trống rỗng là 40% Bài giải: Kăn năn lượng riêng biệt của mẫu mã vật tư vẫn mang đến được xác định theo công thức: a  Gk (g/cm 3 ) Va (1) Trong đó: Va  V0  Vr  V0  r.V0  V0 (1  r ) : Thể tích sệt hoàn hảo và tuyệt vời nhất của mẫu mã vật liệu 2 Gk  Gn  Gbh  V0  n  C.r.V0  0,4.V0  0,4.r.V0  (1  r )0.4.V0 5 (Khi bỏ chủng loại vật tư vào nước thì nó nổi lên... 0,2 kcal/kilogam.0C Bài 15 Một mẫu vật tư thô bao gồm trọng lượng là 1500g được làm cho nóng trường đoản cú 300C mang lại 900C đang tiêu hao một lượng nhiệt: Q = 207kcal Hãy khẳng định tỉ sức nóng của mẫu vật liệu này ở nhiệt độ w=30%? Biết rằng tỉ sức nóng của nước là 1kcal/kilogam 0C Bài giải: Tỉ nhiệt của mẫu mã vật tư làm việc trạng thái ẩm được tính nhỏng sau: Cw = C  w.C n (kcal/kg 0C) 1 w Mà tỉ nhiệt sinh sống tinh thần thô của mẫu mã vật liệu (C) là: C=... = 0,5 Từ công dụng tính tóan bên trên ta nhận biết CL1 tất cả unique xuất sắc hơn CL2 Bài 23 1.Xác định cung cấp phối bê tông mác 250, cùng với vật liệu thực hiện như sau: Xi măng Portlvà PC-40 ; bao gồm aX = 3 000 kg/m3 ; oX = 1,1 kg/l Cát tất cả cỡ hạt vừa phải, không bẩn, gồm aC = 2 600 kg/m3 ; oC = 1,5 kg/l Đá dăm có: Dmax = 25 milimet ; aĐ = 2 800 kg/m3 ; oĐ = 1,4 kg/l Cốt liệu bao gồm chất lượng vừa phải Cho biết: Lượng nước nhào... (1  r ) : Thể tích sệt hoàn hảo của mẫu mã vật tư 3 Gk  Gn  GBảo hành  V0  n  C.r.V0  0,6.V0  0,6.r.V0  (1  r )0.6.V0 5 (Lúc vứt mẫu vật liệu vào nước thì nó nổi lên 2/5 thể tích, vì vậy phần thể tích chìm vào nước là 3/5.) Vậy:  a  0,6.V0 (1  r )  0,6 g / cm3 V0 (1  r ) Bài 12 Một mẫu mã vật tư vẫn bảo hoà nước với hệ số bảo hoà: Cbảo hành =40% lúc bỏ mẫu mã vật tư này vào nước thì nó nổi lên 3 thể tích... phương pháp new tùy chỉnh cấu hình nhằm tính toán với các loại vật tư tất cả 0 = 2650kg/m3 với nhiệt độ w=5% Bài 30 Lựa lựa chọn công suất của dòng sản phẩm xay thũy lực đủ để thể nghiệm uốn nắn một dầm bê tông ngày tiết diện là 15x15centimet, chiều nhiều năm l = 100cm, với một lực triệu tập đặt tại thân nhịp Biết giới hạn bền của bê tông Khi chịu uốn đạt tới 80 kG/cmét vuông (P=1800kG, chọn lắp thêm ép tbỏ lực bao gồm áp lực nặng nề về tối tđọc là 2T) Bài 31 Hãy xác minh lượng nước thủy... 1.6 2 2.5 X/N Bài 22 Cường độ của bê tông được khẳng định theo công thức: Rb = ARx ( X – B) (daN/cm2) N Hãy khẳng định quý hiếm của A, B Khi thực hiện 2 nhiều loại cốt liệu CL1 với CL2 như sau: - CL1 tất cả Rb = 216 daN/cmét vuông với X/N = 1,3 Rb = 384 daN/cm2 với X/N = 2 - CL2 gồm Rb = 220 daN/cmét vuông cùng với X/N = 1,5 Rb = 440 daN/cmét vuông cùng với X/N = 2,5 Cho biết Rx = 400 daN/cmét vuông Hãy so sánh quality 2 một số loại cốt liệu trên? Bài giải: Rb... g/cm3) Bài 28 Tính độ ẩm của cát theo công dụng thí điểm sau đây: Đổ 1kilogam mèo ẩm vào ống đong gồm chia sẵn 520ml nước, nước dưng lên đến vén 910ml Cho biết cân nặng riêng rẽ của cat là 2,6 g/cm3 (w=0,88%) Bài 29 Thiết lập cách làm tính cân nặng thể tích của vật tư sinh sống tâm trạng thô khi biết trọng lượng thể tích sống tâm lý ẩm và độ ẩm của chính nó Giả thiết Lúc chuyển đổi nhiệt độ thì thể tích của vật tư k... 0,7 Rb (daN/cm2) 451,75 323,25 245,90 195,14 Bài 21.1) Hãy xác minh cường độ của bê tông theo bí quyết Bolomey – Skramtaev lúc tỉ số nước/xi-măng (N/X) theo lần lượt có giá trị: 0,5; 0,625 Biết rằng khi tỉ số N/X = 0,4 thì cường độ bê tông (Rb) đạt 400daN/cm2 2) Hãy vẽ đồ dùng thị Rb = f(X/N) cùng với những quý hiếm dành được Cho nhận xét? Bài giải: X - 0,5) theo đề bài ta có: N N X 400 = A.RX(2,5- 0,5), với = 0,4 tuyệt . vật tư. r = 20% = 0,2 độ rỗng của vật tư w = 20% = 0,2 nhiệt độ của vật tư V  =0,2 x 0,2 = 0,04 độ tăng vừa đủ về thể tích thể tích của vật tư. Khối hận lượng thể tích của mẫu mã vật tư. lượng riêng biệt của một loại vật tư hỗn hợp bao gồm nhì vật liệu yếu tố. Biết khối lượng riêng rẽ của từng vật tư yếu tố với tỉ lệ kết hợp của chính nó vào vật liệu hỗn hợp. Bài giải: Để xác. vật liệu sinh hoạt nhiệt độ 20%. Cho biết khối lượng riêng biệt của vật liệu là 2,6kg/dm 3 , độ rỗng là 20%. Lúc độ ẩm tăng 1% thì độ tăng trung bình về thể tích vật liệu là 0,2%. Bài giải: Theo đề bài ta có: