Cách đặt câu hỏi cho từ gạch chân

      67

+/ dùng động từ hay thì ta đề xuất mượn trợ hễ từ và đảo trợ rượu cồn từ lên trước chủ ngữ cùng sau từ nhằm hỏi.

Eg : They play football everyday.

=> What vì they play everyday?


Bạn đang xem: Cách đặt câu hỏi cho từ gạch chân

*
*

Xem thêm: Kinh Nghiệm Mở Siêu Thị Mini Nên Lấy Hàng, Kinh Nghiệm Mở Siêu Thị Mini Hiệu Quả

Bạn đã xem văn bản tài liệu Cách đặt thắc mắc cho từ bỏ bị gạch men chân, để thiết lập tài liệu về máy các bạn click vào nút download ở trên

CÁCH ĐẶT CÂU HỎI mang lại TỪ BỊ GẠCH CHÂNCác chú ý:Trước hết ta phải xác định được từ nhằm hỏi.Từ bị gạch men chân không bao giờ xuất hiện trong câu hỏi.Nếu vào câu: +/ cần sử dụng động từ hay thì ta bắt buộc mượn trợ hễ từ và đảo trợ hễ từ lên trước chủ ngữ và sau từ để hỏi.Eg: They play football everyday.=> What vị they play everyday? +/ nếu như trong câu dùng “động từ tobe”, “động tự khuyết thiếu” ta chỉ việc đảo “động từ bỏ tobe”, “động từ bỏ khuyết thiếu” lên trước chủ ngữ với sau từ để hỏi:Eg: She is planting trees now.=> What is she playing now? ví như trong câu bao gồm từ bị gạch chân dùng những từ sau thì khio gửi sang câu hỏi ta cần đổi tương ứng như sau: 1. I, We => You 2. Me, us => you 3. Mine, ours=> yours 4. My, our => your 5. Some=> anyCác từ để hỏi thường gặp gỡ trong giờ đồng hồ Anh: What : cái gì (Dùng nhằm hỏi mang đến đồ vật, sự vật, sự kiện...) Which: chiếc mà (Dùng để hỏi khi bao gồm sự lựa chọn) Where: chỗ nào (Dùng nhằm hỏi mang lại vị trí, nơi chốn ...) When: lúc nào (Hỏi mang đến thời gian, thời gian ...) Who : ai, tín đồ mà (Hỏi mang đến người)=> Whom: người mà (Hỏi cho tân ngữ chỉ người)Eg: I buy him some books.=> Who/ Whom vì chưng you buy any books (for)? => Whose: của tín đồ mà (Hỏi mang lại tính tự sở hữu, download cách, đại tự sở hữu)Eg: This is her pen?=> Whose pen is this? Why: tại sao (Hỏi mang đến lí do, nguyên nhân) How: rứa nào (Hỏi mang lại tính từ, trạng từ, mức độ khoẻ ...) How old: hỏi cho tuổi How tall: hỏi cho độ cao của fan How high: hỏi cho chiều cao của đồ gia dụng How thick: hỏi mang lại độ dày How thin: hỏi mang lại độ mỏng tanh How big: hỏi mang lại độ bự How wide: hỏi đến độ rộng How broad: hỏi cho bề rộng How deep: hỏi mang lại độ sâu How fast: hỏi cho vận tốc How far ... From ... To ...: hỏi mang lại độ xa How long: hỏi mang lại độ dàiEg: This ruler is 20 centimeters long.=> How long is this ruler? => How long : hỏi cho thời gian bao thọ Eg: It takes me an hour to bởi vì my homework.=> How long does it take you to vị your homework?(Nó rước mất của chúng ta bao nhiêu thời gian để triển khai bài tập về nhà?) How often: hỏi mang lại mức độ, tần suất, số lầnEg: I go to school every day.=> How often do you go to school? How much: hỏi mang lại giá cảEg: This book is 3$. => How much is this book? => How much does this book cost? => What is the price of this book? How much + N (ko đếm được): hỏi cho số lượngEg: There is some water in the bottle.=> How much water is there in the bottle? How many+ N(es,s): hỏi cho con số với danh tự đếm đượcEg: There are two pens on the table.=> How many pens are there on the table? I have a pen here.=> How many pens bởi you have here? What’s the weather like?: hỏi mang đến thời ngày tiết What color: hỏi cho color What size: hỏi cho kích cỡ How heavy : hỏi cho cân nặng How + vì chưng + S + come ...?: hỏi cho phương tiện does go get travel EXERCISESMake questions for the underlined words or phrases 1. The dictionary is 200,000dong................................................................................................................................................ 2. I made it from a piece of wood................................................................................................................................................. 3. She bought it at the siêu thị over there................................................................................................................................................. 4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)................................................................................................................................................ 5. It took her three hours lớn finish the composition................................................................................................................................................. 6. I need a phone card to phone my parents................................................................................................................................................. 7. It’s about 1,500 km from Hue to lớn Ho bỏ ra Minh City................................................................................................................................................. 8. The bank is opposite the restaurant................................................................................................................................................. 9. The dress looked very nice.................................................................................................................................................10. I saw her last night.................................................................................................................................................11. Her neighbor gave her a nice dress.................................................................................................................................................12. They returned to America two weeks ago.................................................................................................................................................13. Mrs. Robinson bought a poster.................................................................................................................................................14. My father was in Ha Noi last month.................................................................................................................................................15. He traveled to lớn Nha Trang by coach.................................................................................................................................................16. She went khổng lồ the doctor because she was sick.................................................................................................................................................17. Phái mạnh left trang chủ at 7 o’clock yesterday.................................................................................................................................................18. He taught ruby-forum.orglish in the high school.................................................................................................................................................19. The homework was very difficult yesterday.................................................................................................................................................20. She often does the housework after doing exercises.................................................................................................................................................21. They are planting some roses in the garden.................................................................................................................................................22. Liz will send these letters khổng lồ her friends.................................................................................................................................................23. My favorite subject is Math.................................................................................................................................................24. Yes, we do. (We have magazines và newspapers)................................................................................................................................................25. I often listen khổng lồ music in my free time.................................................................................................................................................26. Yes, he is. (He is good at drawing)................................................................................................................................................27. She learns about computers in computer science class.................................................................................................................................................28. My mother is cooking in the kitchen at the moment................................................................................................................................................29. Lan likes playing table tennis.................................................................................................................................................30. I go lớn the movies twice a week.................................................................................................................................................31. They go lớn the beach on the summer holidays................................................................................................................................................32. They stay in a hotel................................................................................................................................................