CÁCH GỌI TÊN AMINO AXIT

      88

Bạn đang xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và mua ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại phía trên (77.16 KB, 5 trang )


Cách call tên Amin, Amino Axit

Gọi tên amin

a) giải pháp gọi thương hiệu theo danh pháp nơi bắt đầu - chức: ank + yl + amin

Ví dụ: CH3NH2 (Metylamin), C2H5–NH2 (Etylamin), CH3CH(NH2)CH3

(Isopropylamin), ….

Bạn đang xem: Cách gọi tên amino axit

b) phương pháp gọi tên theo danh pháp cố kỉnh thế: ankan + địa điểm + amin

Ví dụ: CH3NH2 (Metanamin), C2H5–NH2 (Etanamin),

CH3CH(NH2)CH3 (Propan - 2 - amin), ...

c) Tên thường thì chỉ vận dụng với một số trong những amin

Hợp chất Tên cội – chức Tên thay thế Tên thường

CH3–NH2 metylamin metanamin

CH3–CH(NH2)–CH3 isopropylamin propan-2-amin

CH3–NH–C2H5 etylmetylamin N-metyletanamin

(CH3)3C–NH2 tert-butylamin

2-metylpropan-2-aminCH3–NH–CH2–CH2–

CH3 metylpropylamin

N-metylpropan-1-amin

CH3–NH–CH(CH3)2 isopropylmetylami


n N-metylpropan-2-amin

C2H5–NH–C2H5 đietylamin N-etyletanamin

(CH3)2N–C2H5 etylđimetylamin N,N-đimetyletanamin

C6H5NH2 phenylamin benzenamin anilin

C6H5NHCH3 metylphenylamin N-Metylbenzenamin N-Metylanilin

Chú ý:


- Với các amin bậc 2 cùng 3, lựa chọn mạch lâu năm nhất cất N làm mạch chính, N cóchỉ số vị trí nhỏ tuổi nhất. Đặt một nguyên tử N trước từng nhóm thay của amin

+ tất cả 2 đội ankyl → thêm một chữ N sinh hoạt đầu.

Ví dụ: CH3–NH–C2H5 : N–etyl metyl amin.

+ gồm 3 đội ankyl → thêm 2 chữ N làm việc đầu (nếu trong 3 đội thế bao gồm 2 nhómgiống nhau).

Ví dụ: CH3 –N(CH3)–C2 H5 : N, N–etyl đimetyl amin


+ bao gồm 3 nhóm ankyl khác biệt → 2 chữ N biện pháp nhau 1 thương hiệu ankyl.

Ví dụ: CH3–N(C2 H5)–C3H7 : N–etyl–N–metyl propyl amin.

- Khi team –NH2 nhập vai trị nhóm nuốm thì hotline là team amino.

Ví dụ: CH3CH(NH2)COOH (axit 2-aminopropanoic)

Gọi thương hiệu amino axit

a) Tên nạm thế: axit + vị trí + amino + thương hiệu axit cacboxylic tương ứng.

Xem thêm: Cách Lấy Lại Tin Nhắn Zalo Chưa Sao Lưu 2022, Cách Lấy Lại Tin Nhắn Zalo Chưa Sao Lưu


Ví dụ:

H2N–CH2–COOH: axit aminoetanoic ;

HOOC–2 –CH(NH2)–COOH: axit 2-aminopentanđioic

b) Tên bán hệ thống: axit + vị trí vần âm Hi Lạp (α, β, γ, δ, ε, ω) + amino + tênthơng hay của axit cacboxylic tương ứng.

Ví dụ:

CH3 –CH(NH2)–COOH : axit α,-aminopropionic

H2N–5 –COOH : axit ε-aminocaproic

H2N–6–COOH: axit ω-aminoenantoic

c) tên thông thường: những amino axit vạn vật thiên nhiên (α-amino axit) đều phải sở hữu tênthường.

Ví dụ:


aminoetanoic Axit aminoaxetic Glyxin Gly

CH3 – CH(NH2) - COOH Axit- 2 –

aminopropanoic

Axit -

aminopropanoic Alanin Ala(CH3)2 CH – CH(NH)2 -

COOH

Axit - 2 amino -3 - Metylbutanoic

Axit Α

-aminoisovalericValin ValAxit - 2 - amino

-3(4

-hiđroxiphenyl)

COOH Axit-2 - aminopentanđioicAixt glutamic Glu

H2N-(CH2)4 –CH(NH2)

-COOH Axit-2,6 - điaminohexanoic Axit- α, ε -điaminocaproic Lysin Lys

Ví dụ minh họa cách gọi tên Amin, Amino AxitCâu 1: tên gọi của amino axit làm sao sau đây là đúng?

A. H2N – CH2 COOH : glixerin hay glixerol

B. CH3CH(NH2)COOH : anilin

C. C6H5CH2CH(NH2)COOH : phenylalanin

D. HOOC – (CH2)2 CH(NH2)COOH: axit glutanic

Đáp án

H2 N – CH2 COOH :glixin

CH3CH(NH2)COOH : alanin

HOOC – (CH2)2CH(NH2)COOH : axit glutamic

Câu 3: N, N- Etyl metyl propan-1-amin bao gồm CTCT là

A. (CH3)(C2H5)(CH3CH2CH2)N

B. (CH3)2CH(CH3)(C2H3x)N

C. (CH3)2 (C2 H5)N

D. (CH3)(C2 H5)(CH3)2CHN

→ Đáp án A

Câu 4: Alanin có cơng thức là

A. H2N–CH2CH2COOH.

B. C6H5–NH2.

C. CH3CH(NH2)–COOH.

D. H2N–CH2COOH.

→ Đáp án c

Câu 5: vào các tên thường gọi dưới đây, thương hiệu nào phù hợp với hóa học C6H5CH2NH2

A. Phenylamin.

B. Benzylamin

C. Anilin.

D. Metylphenylamin.

Đáp án

metylphenylamin: C6H5NHCH3

→ Đáp án B

Câu 6: Viết công thức kết cấu của các chất sau: Glyxin; axit glutamic; axit

ω-aminoenantoic; phenylalanin

Đáp án

Glyxin: H2NCH2COOH

Axit glutamic: H2NC3H5(COOH)2

Axit ω-aminoenantoic: H2N –6–COOH

Phenylalanin: C6H5CH2CH(NH2)COOH


*
Để thi xuất sắc môn chất hóa học potx 4 207 0
*
download Giải bài tập SBT Địa lý 12 bài 39: Vấn đề khai quật lãnh thổ theo chiều sâu làm việc Đông Nam bộ - Để học tốt môn Địa lý lớp 12 6 32 0
*
Tải câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử dân tộc lớp 12 - bài bác 6, 7 (Có đáp án) - Đề ôn tập môn lịch sử hào hùng lớp 12 gồm đáp án 7 46 0
*
mua Giáo án Địa lý 12 bài 30: Vấn đề trở nên tân tiến ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc - Giáo án năng lượng điện tử môn Địa lý lớp 12 16 31 1