Cách Tính Kinh Phí Công Đoàn

      52

Tìm hiểu về kinh phí công đoàn năm 2021, đối tượng và mức đóng kinh phí công đoàn theo quy định của Pháp luật. Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp lưu ý đóng kinh phí công đoàn đủ và đóng theo đúng quy định để không bị phạt.

Bạn đang xem: Cách tính kinh phí công đoàn

*

Chi tiết quy định về kinh phí công đoàn năm 2021.

1. Công đoàn và kinh phí công đoàn

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổ chức công đoàn đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác, cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Ngoài ra tổ chức công đoàn còn tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kinh phí công đoàn là kinh phí do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động (Theo Điều 26, Luật Công đoàn). Cần phân biệt kinh phí công đoàn với đoàn phí công đoàn (đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam).

2. Đối tượng đóng kinh phí công đoàn

Theo quy định tại Điều 4, Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về đối tượng đóng kinh phí công đoàn quy định tại Khoản 2, Điều 26, Luật công đoàn như sau:

Đối tượng đóng kinh phí công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:

Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.

Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.

Xem thêm: Cà Phê Đẹp Ở Hà Nội Nhất Định Phải Lưu Lại, Top 20 Quán Cafe Đẹp Ở Hà Nội Đến Chẳng Muốn Về

Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Như vậy người lao động không thuộc đối tượng phải phải đóng kinh phí công đoàn mà chỉ tham gia đóng đoàn phí công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn.

2. Mức đóng kinh phí công đoàn

Mức đóng quỹ công đoàn được quy định cụ thể căn cứ vào quỹ tiền lương của đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chi trả cho người lao động.

Mức đóng kinh phí công đoàn theo quy định của Pháp luật:

Căn cứ vào Điều 5, Nghị định 191/2013/NĐ-CP mức đóngkinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Lưu ý:

Quỹ tiền lương dùng làm căn cứ đóng kinh phí công đoàn là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH.

Đối với đơn vị thuộc lực lượng vũ trang thì quỹ tiền lương dùng làm căn cứ đóng kinh phí công đoàn là tổng mức tiền lương của những cán bộ, công nhân viên chức quốc phòng, lao động làm việc hưởng lương trong các nhà máy, doanh nghiệp, đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân; cán bộ, công nhân, viên chức, lao động làm việc hưởng lương trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị khoa học-kỹ thuật, sự nghiệp và phục vụ trong Công an nhân dân.

*

Mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Phương thức đóng kinh phí công đoàn:

Tùy từng đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sẽ có phương thức đóng kinh phí công đoàn khác nhau. Cụ thể các phương thức đóng được quy định tại Điều 6, Nghị định 191/2013/NĐ-CP trong từng trường hợp như sau:

Đối với cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động thường xuyên áp dụng đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động. Kho bạc Nhà nước nơi cơ quan, đơn vị mở tài khoản giao dịch căn cứ giấy rút kinh phí công đoàn, thực hiện việc kiểm soát chi và chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của tổ chức công đoàn tại ngân hàng.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.

Trên đây là các thông tin về kinh phí công đoàn năm 2021, đối tượng và mức đóng kinh phí công đoàn theo quy định của Pháp luật. Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp lưu ý để đảm bảo thực hiện kinh phí công đoàn đầy đủ tránh trường hợp bị phạt.