Đường lối cách mạng

      93
*
*

Liên kết webTạp chí Tia sángTrang tin điện tử của Đảng cùng sản Việt NamTạp chí triết học điện tửTạp chí cộng sản điện tử

KHOA lý luận bao gồm trị

Điện thoại : (+84) 236.3650403 (405)

*


*


*


CHƯƠNG MỞ ĐẦU

ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu

a. Quan niệm đường lối cách mạng của Đảng cùng sản Việt Nam

* Vai trò, bản chất của Đảng:

- Đảng là đại biểu trung thành công dụng của giai cấp công nhân, dân chúng lao đụng và của dân tộc.

Bạn đang xem: đường lối cách mạng

- Đảng cùng sản nước ta lấy công ty nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng hcm làm nền tảng gốc rễ tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân nhà làm nguyên tắc tổ chức triển khai cơ bản.

- Sự lãnh đạo đúng mực của Đảng là nhân tố số 1 quyết định thành công của bí quyết mạng Việt Nam.

- Trong vận động lãnh đạo của Đảng, vấn đề cơ bản trước hết là đặt ra đường lối giải pháp mạng, phía trên là quá trình quan trọng số 1 của một thiết yếu đảng.

* Đường lối giải pháp mạng của Đảng:

- Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản việt nam là khối hệ thống quan điểm, nhà trương, cơ chế về mục tiêu, phương hướng, trọng trách và phương án của bí quyết mạng Việt Nam.

- Đường lối phương pháp mạng được bộc lộ qua cương lĩnh, nghị quyết của Đảng.

- chú ý tổng thể, mặt đường lối cách mạng của Đảng bao gồm đường lối đối nội và con đường lối đối ngoại.

- Đường lối biện pháp mạng của Đảng là toàn diện và phong phú. Có đường lối bao gồm trị chung, xuyên thấu cả quá trình cách mạng, cũng có đường lối mang lại từng thời kỳ kế hoạch sử. Bên cạnh đó còn tất cả đường lối phương pháp mạng vun ra mang lại từng lĩnh vực vận động cụ thể.

- Đường lối biện pháp mạng của Đảng chỉ có giá trị chỉ đạo thực tiễn khi phản chiếu đúng quy mức sử dụng vận động khách quan.

Xem thêm: Thao Tác Bị Chặn Trên Facebook : 13 Bước (Kèm Ảnh), Cách Bỏ Tính Năng Chặn Tài Khoản Trên Facebook

- Đường lối và đúng là nhân tố bậc nhất quyết định thành công của cách mạng, quyết xác định trí, uy tín của Đảng đối với đất nước dân tộc.

- kim chỉ nam của đường lối nhằm mục đích phụng sự Tổ quốc, giao hàng nhân dân.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC

1. Cách thức nghiên cứu

a. Cơ sở phương thức luận

Dựa trên nhân loại quan, cách thức luận công nghệ của công ty nghĩa Mác – Lênin, những quan điểm tất cả ý nghĩa cách thức luận của quản trị Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng.

b. Phương thức nghiên cứu

- phương thức phổ biến là phương thức lịch sử và phương thức logic.

- bên cạnh đó, sử dụng các phương thức thích hợp: phân tích, tổng hợp, đối chiếu, so sánh, định lượng… mang lại từng ngôn từ của môn học.

2. Ý nghĩa của việc học tập

- Môn học nhằm trang bị mang đến sinh viên đa số hiểu biết cơ phiên bản nhất về sự thành lập và hoạt động của Đảng, tập trung vào lĩnh vực đường lối của Đảng trong quá trình lãnh đạo bí quyết mạng, tuyệt nhất là trong thời kỳ đổi mới.

- học tập, tiệm triệt con đường lối để hiểu với vận dụng, thực hiện tốt đường lối, chế độ của Đảng.

- Đường lối thiết yếu trị là phương giải pháp xử lý tình huống, cách giải quyết và xử lý những vấn đề thực tiễn của giải pháp mạng, của quốc gia trong các thời kỳ và các nghành nghề khác nhau, thông qua đó người học thêm gọi biết, cải thiện năng lực chuyển động và củng cố ý thức vào Đảng, vào sự nghiệp bí quyết mạng.