Full of là gì

"Did the kids enjoy their trip to the zoo?" "Oh, yes, they were full of it when they got baông xã this afternoon."
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use tự ruby-forum.org.

Bạn đang xem: Full of là gì

Học những từ bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tin.


If an event is in full swing, it has already been happening for a period of time và there is a lot of activity:
It doesn"t seem likely that we will see a return khổng lồ full employment (= that all the people in the country will have sầu a job) in the near future.
(of clothing) loose or containing a lot of material, or (of parts of the body) quite large and rounded:
the full benefit/impact It is still not known what the full impact of the economic sanctions will be on the domestic economy.

Xem thêm: Cập Nhật Kích Thước Hình Quảng Cáo Facebook Chuẩn 2021, Facebook Image Ad Specs For Facebook Feed, Brand


If the customer kept the items for the full 90 days that many stores allow for a return, the season for a particular fashion might have sầu passed.
be/work at full stretch Plants are continuing khổng lồ work at full stretch lớn meet both domestic và export demand.

Xem thêm: Top 10 Shop Bán Ốp Điện Thoại Ở Hà Nội, Top 8 Shop Bán Ốp Lưng Điện Thoại Đẹp Nhất Hà Nội


They claimed they were operating at full stretch và could not afford to lower rates as margins were already pared lớn the bone .
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn ruby-forum.org English ruby-forum.org University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Digital Marketing