Học Tập Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách

      15

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, tập san Tuyên giáo đã chỉ dẫn 8 giải pháp hầu hết trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh về từ lực, tự cường và khát vọng xây dựng nước nhà phồn vinh, hạnh phúc, ví dụ như sau: