Làm Tư Sản Dân Quyền Cách Mạng Và Thổ Địa Cách Mạng Để Đi Tới Xã Hội Cộng Sản

      264
*

*

Cùng Top lời giải trả lời chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm: “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản?” kết hợp với những kiến thức mở rộng về Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh trong quá trình luyện tập trắc nghiệm.

Bạn đang xem: Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản

Trắc nghiệm: Câu “chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” được trích từ bài biết nào của Hồ Chí Minh? 

A. Đường Cách mệnh

B. Chính cương vắn tắt của Đảng

C. Chương trình tóm tắt của Đảng

D. Cương lĩnh chính trị

Trả lời:

Đáp án đúng: B. Chính cương vắn tắt của Đảng

Câu “chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” được trích từ “chính cương vắn tắt của Đảng” của Hồ Chí Minh

Cùng Top lời giải trang bị thêm nhiều kiến thức bổ ích cho mình thông qua bài tìm hiểu về Tư tưởng Hồ Chí Minh dưới đây nhé!

Kiến thức mở rộng về tư tưởng Hồ Chí Minh


1. Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

- Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm và tư tưởng của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của ông được Đảng Cộng sản Việt Nam tổng kết, hệ thống hóa. Hệ thống tư tưởng này bao gồm những quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

- Các nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển gắn với các thời kì hoạt động của Hồ Chí Minh trong phong trào cách mạng Việt Nam và quốc tế vào đầu và giữa thế kỷ 20. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh nhận định Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh của văn hóa dân tộc Việt Nam, tư tưởng cách mạng Pháp, tư tưởng tự do của Hoa Kỳ, lý tưởng cộng sản Max - Lenin, tư tưởng văn hóa phương Đông, văn hóa phương Tây và phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh. 

*

- Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được xác định là một hệ tư tưởng chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam bên cạnh chủ nghĩa Mác-Lênin, được chính thức đưa ra từ Đại hội VII của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam cùng các quan điểm chính thống ở Việt Nam hiện nay đều thống nhất đánh giá Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là cách vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện cụ thể của Việt Nam và coi tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam và của dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tăng cường tuyên truyền thúc đẩy việc học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh ở tất cả các tầng lớp trong xã hội.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ chính thức đưa vào Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1991, sau khi công cuộc Đổi mới phát động, chấp thuận phân hóa giai cấp, nhiều lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin không có tính khả thi trong cơ chế thị trường phải gác lại như đạo đức xã hội chủ nghĩa, xây dựng con người xã hội chủ nghĩa, làm theo năng lực hưởng theo lao động trên toàn xã hội... (chủ nghĩa cộng sản đặt ra mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ giai cấp, bóc lột, xóa bỏ giàu - nghèo, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, công hữu trên nền tảng dân chủ, xóa bỏ giáo điều tôn giáo được xem là mị dân, xóa bỏ nhà nước đi đến dân chủ trực tiếp và bình đẳng, xóa bỏ các đường biên giới quốc gia, đưa các dân tộc đến cùng một lợi ích, xóa bỏ bất bình đẳng giữa các dân tộc trên phạm vi thế giới...). 

2. Nền tảng để hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

- Đây không phải thứ có sẵn mà nó được hình thành dựa trên kinh nghiệm trải qua quá trình nhận thức và trao đổi của con người.

- Về sự hình thành của tư tưởng Hồ Chí Minh không thể không nhắc đến chủ nghĩa yêu nước của dân tộc ta, đây đã trở thành nguồn động lực to lớn, thúc đẩy nhân dân ta đấu tranh giành lại độc lập tự do của dân tộc.

- Đây là một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, luôn được đời sau kế thừa và phát triển.

Xem thêm: Trọng Lượng Thép Hình : Cách Tính Khối Lượng Thép Hình Chuẩn Nhất

- Tiếp đến là những hội tụ về văn hóa tinh hoa của nhân loại. Sự giao thoa văn hóa phương Đông và phương Tây đã ảnh hưởng khá nhiều đến nhận thức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó tìm hiểu được những nét riêng biệt của từng quốc gia, vùng miền trong cách họ đấu tranh giải phóng dân tộc.

- Quan trọng nhất và là nền tảng vững chãi là chủ nghĩa Mác Lênin. Sau khi đọc Luận cương của Lê-nin, Hồ Chí Minh đã tìm ra được con đường cách mạng cho riêng mình, cho riêng dân tộc Việt Nam. Đây được coi là con đường cách mạng đúng đắn nhất.

- Ngoài những yếu tố trên thì không thể phủ nhận được tài năng lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh của dân tộc. Với tư chất thông minh công với lòng yêu nước nồng nàn mà ngay từ khi còn trẻ, Người đã phát huy được những phẩm chất cao quý tốt đẹp.

3. Giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc và nhân loại

- Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc

+ Tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam: Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của thời đại, trường tồn, là tài sản vô giá của dân tộc ta. 

+ Nền tảng tư tưởng và kim chi nam cho hành động của cách mạng Việt Nam: Trong suốt những chặng đường cách mạng, tư tưởng - Hồ Chí Minh đã trở thành ngọn cờ dẫn dắt cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tư tưởng Hồ Chí Minh là chỗ dựa vững chắc để Đảng ta vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn, là sợi chỉ đỏ dẫn đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta di tới thắng lợi.

- Giá trị nhân loại của tư tưởng Hồ Chí Minh

+ Phát triển tư duy lý luận: Từ nghiên cứu lý luận, áp dụng vào những điều kiện cụ thể, Hồ Chí Minh đã hình thành một hệ thống các luận điểm chính xác và đúng đắn về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa, góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin.

+ Phản ánh chân lý thời đại: Với việc nắm bắt chính xác xu thế phát triển của thời đại : Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối chiến lược, sách lược phương pháp cách mạng đúng đắn cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam. Những tư tưởng trên đây của Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ mãi mãi là chân lý sáng ngời, góp phần vào sự kiến tạo và phát triển của nhân loại. Đó là một sự thật lịch sử.+ Cổ vũ các dân tộc đấu tranh vì những mục tiêu cao cả: Hồ Chí Minh là vị anh hùng dân tộc vĩ đại, người thầy thiên tài của cách mạng Việt Nam, một nhà mácxít - lêninnít lỗi lạc. nhà hoạt động xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, một chiến sĩ kiên cường của phong trào giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX. nhân dân ta xóa bỏ được mọi hình thức áp bức, bóc lột và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Trong lòng nhân dân thế giới. Chủ tịch Hồ Chi Minh là bất diệt. Bạn bè năm châu khâm phục và coi Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp của những gì thuộc về lương tri và phẩm giá làm người.