Social business là gì

The level is determined by a majority opinion of students who have reviewed this class. The teacher"s recommendation is shown until at least 5 student responses are collected.

Bạn đang xem: Social business là gì


Khởi nghiệp làng hội là việc áp dụng các phương thức sáng chế, theo định hướng thị phần nhằm mục đích giải quyết và xử lý đều nguyên nhân gốc rễ của vấn đề buôn bản hội và môi trường, từ bỏ kia tạo sự chuyển đổi mang tính chất hệ thống cùng hỗ trợ giải pháp chắc chắn.

Xem thêm: Nên Kinh Doanh Gì Tại Nhà Lí Tưởng 2020, 49 Ý Tưởng Kinh Doanh Vốn Ít Giúp Bạn Làm Giàu

Tmê man gia khóa đào tạo online YSEE, bạn sẽ gọi thêm về khởi nghiệp buôn bản hội trên nước ta, xác minh vấn đề làng mạc hội cơ mà các bạn quyên tâm cùng thi công phát minh kinh doanh để giải quyết sự việc xóm hội đó!

Social entrepreneurship refers lớn the practice of combining innovation, resourcefulness và opportunity khổng lồ address critical social & environmental challenges. Social entrepreneurs focus on transforming systems and practices that are the root causes of poverty, marginalization, environmental deterioration & accompanying loss of human dignity.

Xem thêm: Các Định Nghĩa Về Trạng Thái Sản Phẩm Là Gì, Sản Phẩm Là Gì

Let"s enroll in YSEE online course to understvà social entrepreneurship in Vietnam giới, identify social problem of personal interest and come up with entrepreneurial idea to solve sầu this social problems on your own!

*


Meet Your Teacher


*

YSEE Vietnam giới


Teacher

?? th?c ??y tinch th?n kh?i nghi?p trong c?ng ??ng gi?i tr? Vi?t Nam, d? ?n YSEE - YSEALI Social Entrepreneurship Empowerment ra ??i. D? ?n ???c th?c hi?n b?i nh?m c?u sinc vi?n c?c ch??ng tr?nh h?c b?ng c?a ch?nh ph? Hoa K? v? ???c h? tr? t?i ch?nh b?i ??i s? qu?n Hoa K? t?i Vi?t Nam. D? ?n YSEE k?o d?i trong v?ng 1 n?m v?i c?c ho?t ??ng c? th? l? c?c kh?a h?c tr?c tuy?n, h?i th?o t? v?n chia s? v? tr?i h? kh?i nghi?p x? h?i v?i s? g?p m?t c?a nh?ng doanh nghi?p x? h?i v? di?n gi? n?i ti?ng. Th?ng qua c?c ho?t ??ng ?a d?ng nh? v?y, YSEE ý muốn mu?n c? th? t?o ra m?t c?ng ??ng doanh nh?n kh?i nghi?p l?n m?nh h?n, ??ng th?i g?p ph?n lan t?a kh?i ni?m "Doanh nh?n x? h?i" vào c?ng ??ng gi?i tr?!

---------------------------------------

YSEE - YSEALI Social Ent... See full profile


Related Skills

Entrepreneurship Business Business Development Social Innovation Social Entrepreneurship Khởi Nghiệp Xã Hội YSEE

Hands-on Class Project

Chủ đề: Xác định vấn đề thôn hội chúng ta quan tâm và lên ý tưởng gớm doanh

Hướng dẫn: quý khách vẫn lắng tai hầu như mẩu truyện của những người kinh doanh làng hội trên toàn nước, đều vấn đề buôn bản hội mà người ta luôn luôn nhức đáu và phương pháp họ chế tạo phát minh sale nhằm giải quyết vấn đề làng hội đó. Đồng thời, các bạn cũng hiểu thêm khởi nghiệp xã hội trên đất nước hình chữ S thế nào, đầy đủ tổ chức làm sao vẫn chắp cánh mang đến khởi nghiệp xã hội cũng như 9 câu hỏi nên vấn đáp khi chúng ta bắt đầu lúc này hóa ý tưởng phát minh kinh doanh của chính bản thân mình. 

Hãy chia sẻ hầu hết vấn đề làng hội nhưng bạn quan tâm, nghành nghề dịch vụ làm sao bạn muốn giải quyết cùng lên phát minh sale bằng cách trả lời 3 câu hỏi sau:

1. Liệt kê đầy đủ sự việc xóm hội bao bọc địa pmùi hương chúng ta hoặc vào nghành nghề dịch vụ nhưng các bạn quan tâm. Y tế, Giáo dục đào tạo xuất xắc Nông nghiệp?

2. Quý khách hàng tất cả kỹ năng về ngành/vấn đề làng hội kia không hoặc chúng ta gồm làm việc/tự nguyện cho tổ chức như thế nào đã xử lý về vấn đề đó?

3. quý khách tất cả năng lực gì nổi trội?

Tổng đúng theo 3 nhân tố trên, chúng ta đã tạo ra phát minh sale của bản thân mình chưa? Hãy share vấn đề buôn bản hội và ý tưởng phát minh marketing của bản thân cùng nhận ra góp ý từ chuyên gia với công ty lớn nhé!

---------------------------------------------------

Topic: Identify social problems of personal interest và come up with business idea

Description: You have sầu listen several stories of Vietnamese social entrepreneurs, how they identify their social issues they want to solve and how they come up with business idea to tackle the problems. You also get a big picture of Vietnam giới social entrepreneurship, which organizations và companies are supporting social entrepreneurship as well as 9 questions need lớn be answered before you start up social venture.

Now"s your turn to nói qua your social issues that you have concerned, which fields you want lớn tackle and come up with a business idea. Below are 3 questions that could help you figure out your own mind:

1. List several social problems happening in your area or the fields you have sầu concerned. Education, Agriculture or Health?

2. Do you have sầu knowledge related khổng lồ this social issue or Do you volunteer for any organizations which are addressing this issue?

3. What skills or talents bởi vì you have?

After answering 3 questions above sầu, have you had any idea yet? Share your social problem & idea with lớn get feedbachồng from other students và social entrepreneurs as well as experts in the field!


Chuyên mục: SEO