TÍNH CÁCH CỦA CON NGƯỜI

      81

“TIMMY hướng đến phương châm xây dựng một lịch trình huấn luyện và giảng dạy được thiêt kế thích hợp cho người đi làm cùng với mọi câu chữ cùng kỹ năng gần kề với môi trường thiên nhiên công sở. Tiếp cận vụ việc theo phương pháp “Learning-By-Doing” nhằm học tập viên rất có thể vận dụng vào công việc thực tiễn ngay sau mỗi buổi học tập.”

Đăng ký ngay

Bạn đang xem: Tính cách của con người


*

Xem thêm: Sản Phẩm Dành Cho Nam Giới,Chăm Sóc Toàn Diện Hoàn Hảo,Thanh Lịch, Quyến Rũ

*

*

*

Cheerful /’t∫iəful/: vui mắt, hớn hsinh sống, tươi cười, phấn khởi

Funny /’fʌni/: Vui vẻ

Happy /’hæpi/: vui vẻ

Humorous /’hju:mərəs/: Hài hước

Optimistic /,ɒpti’mistik/: Lạc quan

Witty /ˈwɪti/: dí dỏm

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH THÂN THIỆNAdaptable /ə’dæptəbl/: hoàn toàn có thể say mê nghi, rất có thể ưng ý ứng

Adorable /ə’dɔ:rəbl/: dễ thương và đáng yêu, xứng đáng quý mến

Affectionate /ə’fek∫nit/: thân thiết, trìu mến

Gentle /ˈdʒentl/: hiền hậu hòa, dịu dàng

Friendly /frendli/: thân thiện

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TÍCH CỰCBrave /breɪv/: quả cảm, can đảm

Brilliant /ˈbrɪliənt/: tài bố, xuất chúng

Boundless /’baundlis/: vô hạn, bao la, ko bờ bến

Bright /braɪt/: sáng dạ, xuất sắc, nhanh hao trí, lạc quan, tỏa nắng rực rỡ, sáng sủa ngời,

rạng rỡ

Calm /kɑːm/: điềm tĩnh

Cautious /ˈkɔːʃəs/: cẩn trọng

Charming /ˈtʃɑːmɪŋ/: hấp dẫn, quyến rũ

Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/: tphải chăng con

Clever /ˈklevər/: khôn ngoan

Considerate /kənˈsɪdərət/: chu đáo

Cooperative /kəʊˈɒpərətɪv/: bao gồm niềm tin vừa lòng tác

Courageous /kəˈreɪdʒəs/: gan dạ

Creative sầu /kriˈeɪtɪv/: sáng sủa tạo

Daring /ˈdeərɪŋ/: hãng apple bạo

Generous /’dʒenərəs/: rộng lượng, hào phóng, thịnh soạn, khoan hồng

Gentle /’dʒentl/: hiền từ, êm ả dịu dàng, nhẹ nhàng, hòa nhã

Glib /glib/: lỉm lỉnh, lau láu thoắng

Good /gʊd/: cừ, giỏi, tốt, cáng đáng, được việc

Gorgeous /’gɔ:dʒəs/: tuyệt đẹp, xinh xắn, tuyệt vời

Faithful /ˈfeɪθfl/: thông thường thủy

Hardworking /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/: chuyên chỉ

Honest /ˈɒnɪst/: trung thực

Humble /ˈhʌmbl/: khiêm tốn, nhún nhường nhường

Imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/: có trí tưởng tượng phong phú

Intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/: thông minh

Impartial /im’pɑ:∫əl/: công bằng, không thiên vị, vô tư

Industrious /in’dʌstriəs/: cần cù, siêng năng

Instinctive /in’stiηktiv/: theo bản năng, bởi vì bản năng

Loyal /ˈlɔɪəl/: trung thành

Mature /məˈtʃʊər/: trưởng thành

Merciful /’mə:siful/: nhân hậu, khoan dung

Modern /’mɔdən/: hiện đại, tân thời

Naive sầu /naɪˈiːv/: ntạo thơ

Patriotic /ˌpeɪtriˈɒtɪk/: yêu thương nước

Polite /pəˈlaɪt/: lịch thiệp

Responsible /rɪˈspɒnsəbl/: bao gồm trách nhiệm

Romantic /rəʊˈmæntɪk/: lãng mạn

Serious /ˈsɪəriəs/: đứng đắn, nghiêm túc

Skilful /ˈskɪlfl/: thành thạo, khéo léo

Smart /smɑːt/: tự tin, gọn gàng

Soft /’sɒfti/: Dịu dàng

Studious /ˈstjuːdiəs/: siêng học

Strict /strɪkt/: nghiêm khắc

Strong /strɒŋ/: khỏe khoắn mẽ

Vulnerable /ˈvʌlnərəbl/: ước ao manh, dễ dẫn đến tổn định thương

Weak /wiːk/: yếu đuối đuổi

Wise /waɪz/: thông thái

Tolerant /ˈtɒlərənt/: khoan dung

Trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/: xứng đáng tin cậy

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NỘIAbove-board /ə’bʌv’bɔ:d/: thẳng thắn, không đậy che, không giấu giếm

Cagey /’keidʒi/ or cagy /’keidʒi/: kín đáo, cạnh tranh ngay gần, ko cởi mở

Cold /kould/: giá lùng

Introverted /’intrəvə:tid/: hướng về trong, nhút ít nhát

Independent /ˌɪndɪˈpendənt/: độc lập

Individualistic: theo nhà nghĩa cá nhân

Gullible /ˈɡʌləbl/: đối kháng thuần, cả tin

Lonely /ˈləʊnli/: cô đơn

Mysterious /mɪˈstɪəriəs/: túng thiếu ẩn

Quiet /ˈkwaɪət/: im lặng

Shy /ʃaɪ/: nhút nhát

Thoughtful /ˈθɔːtfl/: trầm bốn, chín chắn

Understanding /,ʌndə’stændiη/: phát âm biết

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NGOẠIAdventurous /ədˈventʃərəs/: ưng ý phiêu lưu

Active sầu /’æktiv/: lành mạnh và tích cực, nhanh hao nhẹn, lanh lợi

Agreeable /ə’gri:əbl/: dễ chịu, dễ thương, sung sướng, chuẩn bị sẵn sàng, tán thành

Aggressive /ə’gresiv/: tháo vát, xông xáo, năng nổ

Alert /ə’lə:t/: chình họa giác, lanh lợi, tỉnh giấc táo

Alluring /ə’lujəriη/: gợi cảm, cuốn hút, cám dỗ, gồm dulặng, làm si mê, làm vẹo vọ lòng

Beneficent /bi’nefisənt/: xuất xắc làm phúc, hay làm việc thiện tại, tự trung khu, tmùi hương bạn, nhân từ

Benign /bi’nain/ or benignant /bi’nignənt/: tốt, thánh thiện, nhẹ hiền

Capable /’keipəbl/: có năng lực, thuần thục, xuất sắc, gồm khả năng

Carefree /ˈkeəfriː/: vô lo vô nghĩ

Curious /ˈkjʊəriəs/: tò mò

Easy-going /ˌiːzi.ˈɡəʊɪŋ/: dễ dàng tính, hướng ngoại

Extroverted /’ekstrəvə:tid/: Hướng ngoại

Eager /ˈiːɡər/: nhiệt độ tình

Energetic /ˌenəˈdʒetɪk/: hoạt bát

Enthusiastic /in,θju:zi’æstik/: Nhiệt tình, hăng hái

Generous /ˈdʒenərəs/: rộng rãi, rộng lượng

Open-minded /,əʊpən’maindid/: Cởi mlàm việc, khoáng đạt, pngóng khoáng

Out going /aʊt ‘gəʊiη/: Cởi msống, thoải mái

Helpful /ˈhelpfl/: xuất xắc góp đỡ

Kind /kaind/ : Tốt bụng

Mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/: tinch nghịch

Resourceful /rɪˈsɔːsfl/: toá vạt, khôn khéo

Self-confident /ˌself.ˈkɒnfɪdənt/: trường đoản cú tin

Timid /ˈtɪmɪd/: rụt rè

Talkative sầu /ˈtɔːkətɪv/: hoạt ngôn

Upbeat /’ʌpbi:t/: lạc quan, vui vẻ

Vigorous /’vigərəs/: linh hoạt, đầy sinch lực, mạnh khỏe, cường tráng

Vivacious /vi’vei∫əs/: sôi sục, linh hoạt, lanh lợi

Tính tự chỉ tính giải pháp kiêu ngạoArrogant /’ærəgənt/: tự kiêu, sang chảnh, ngạo mạn

Bossy /ˈbɒsi/: tốt sai khiến bạn khác

Conceited /kənˈsiːtɪd/: từ bỏ prúc, kiêu ngạo, tự kiêu từ bỏ đại

Haughty /’hɔ:ti/: kiêu ngạo, ngạo nghễ

Vain /vein/: kiêu kỳ, tự phụ

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TIÊU CỰC

Ambitious /æmˈbɪʃəs/: tđam mê vọng

Angry /’æηgri/: khó tính, khó tính, cáu

Artful /’ɑ:tful/: giảo hoạt, tinh rỡ, yêu tinh, lắm mưu mẹo

Ashamed /ə’∫eimd/: hổ ngươi, hổ thứa, ngượng

Avaricious /,ævə’ri∫əs/: hám lợi, tsay mê lam

Awful /’ɔ:ful/: vô cùng khó tính, tức giận vô cùng

Bad-tempered /’bæd’tempəd/: giỏi cáu, xấu tính, dễ dàng nổi nóng

Badly-behaved /’bædli bɪˈheɪvd/: thô lỗ

Blackguardly /’blægɑ:dli/: ti tiện, tục tĩu

Blunt /blʌnt/: ko ý tứ đọng, thô tục, toạc móng heo (lời nói)

Brash /bræ∫/ (Ame.): hỗn xược, láo lếu xược

Careless /’keəlis/: không cẩn thận, sơ sẩy, lơ đphưỡn, cẩu thả

Caddish /’kædi∫/: vô dạy dỗ, đểu cáng

Capricious /kə’pri∫əs/: thất thường, đồng bóng

Crazy /ˈkreɪ.zi/: điên, điên loạn, dở người xuẩn

Cross /krɔs/: bực mình, gắt gắt (to be cross with somebody: cáu với ai đó)

Crotchety /’krɔt∫iti/: cộc cằn

Crude /kru:d/: tục tằn, thô lỗ, thô bạo, thô bỉ

Cunning /’kʌniη/: xảo quyệt, nhãi con vặt, láu tôm láu cá, xảo trá

Cold-blooded /kould blʌdid/: nhẫn trung tâm, tàn khốc, có huyết lạnh

Coherent /kou’hiərənt/: mạch lạc, chặt chẽ

Clumsy /’klʌmzi/: dềnh dàng về, lóng ngóng

Cynical /’sinikəl/: giỏi hoài nghi,giỏi chỉ trích cay độc, tuyệt nhạo báng, giễu cợt