Tính Khoảng Cách Giữa 2 Điểm

      128

Trong phương diện phẳng tọa độ (Oxy,) tính khoảng cách thân nhì điểm (Mleft( 1; - ,2 ight)) và (Nleft( - ,3;4 ight).)


Bạn đang xem: Tính khoảng cách giữa 2 điểm

Phương thơm pháp giải

Sử dụng phương pháp tính khoảng cách (AB = sqrt (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 )


Lời giải của GV ruby-forum.org

Ta bao gồm (overrightarrow MN = left( - ,4;6 ight)) suy ra (MN = sqrt left( - ,4 ight)^2 + 6^2 = sqrt 42 = 2sqrt 13 .)

Đáp án đề xuất lựa chọn là: d


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho các vectơ (overrightarrow a = left( 1; - 2 ight),,,overrightarrow b = left( - 2; - 6 ight)). lúc kia góc thân chúng là


Trong khía cạnh phẳng $Oxy$ đến (Aleft( 1;2 ight),;Bleft( 4;1 ight),;Cleft( 5;4 ight)). Tính (widehat BAC)?


Cho nhì điểm $Aleft( - 3,2 ight), m Bleft( 4,3 ight).$ Tìm điểm $M$ thuộc trục (Ox)và tất cả hoành độ dương nhằm tam giác $MAB$ vuông tại $M$


Cho$Aleft( 2;;5 ight),;Bleft( 1;;3 ight),;Cleft( 5;; - 1 ight)$. Tìm tọa độ điểm (K) làm thế nào cho (overrightarrow AK = 3overrightarrow BC + 2overrightarrow CK )


Cho $2$ vectơ (overrightarrow a ) và (overrightarrow b ) đều phải sở hữu độ nhiều năm bằng $1$ thỏa (left| overrightarrow a + overrightarrow b ight| = 2). Hãy xác minh (left( 3overrightarrow a - 4overrightarrow b ight)left( 2overrightarrow a + 5overrightarrow b ight))


Cho nhì vectơ (overrightarrow a )cùng (overrightarrow b ). Biết (left| overrightarrow a ight|=2 ,) (left| overrightarrow b ight|=sqrt 3) cùng (left( overrightarrow a ,overrightarrow b ight) = 120^ mo). Tính(left| overrightarrow a + overrightarrow b ight|)


Xem thêm: 1Em Bằng Bao Nhiêu Px (Centimet To Pixel), Kích Thước Font Px

Trong khía cạnh phẳng (Oxy) mang lại (overrightarrow a = left( 1;3 ight),;overrightarrow b = left( - 2;1 ight)). Tích vô hướng của 2 vectơ (overrightarrow a .overrightarrow b ) là:


Cho những vectơ (overrightarrow a = left( 1; - 3 ight),,,overrightarrow b = left( 2;5 ight)). Tính tích vô hướng của (overrightarrow a left( overrightarrow a + 2overrightarrow b ight))


Trong mặt phẳng (left( O;overrightarrow i ,overrightarrow j ight)) mang đến 2 vectơ: (overrightarrow a = 3overrightarrow i + 6overrightarrow j ) và (overrightarrow b = 8overrightarrow i - 4overrightarrow j. ) kết luận nào sau đây sai?


Cho 2 vec tơ (overrightarrow a = left( a_1;a_2 ight),;overrightarrow b = left( b_1;b_2 ight)), kiếm tìm biểu thức sai:


Trong mp (Oxy) đến (Aleft( 4;6 ight)), (Bleft( 1;4 ight)), (Cleft( 7;dfrac32 ight)). Khẳng định nào sau đây sai


Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy,) cho nhị vectơ (overrightarrow u = dfrac12overrightarrow i - 5overrightarrow j ) với (overrightarrow v = koverrightarrow i - 4overrightarrow j .) Tìm (k) nhằm vectơ (overrightarrow u ) vuông góc với (overrightarrow v .)


Trong phương diện phẳng tọa độ (Oxy,) mang đến cha vectơ (overrightarrow u = left( 4;1 ight), m overrightarrow v = left( 1;4 ight)) và (overrightarrow a = overrightarrow u + m.overrightarrow v ) cùng với (m in mathbbR.) Tìm (m) nhằm (overrightarrow a ) vuông góc với trục hoành.


Trong phương diện phẳng tọa độ (Oxy,) tính khoảng cách giữa nhị điểm (Mleft( 1; - ,2 ight)) với (Nleft( - ,3;4 ight).)


Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy,) mang đến bốn điểm (Aleft( 7; - 3 ight), m Bleft( 8;4 ight), m Cleft( 1;5 ight)) với (Dleft( 0; - 2 ight)). Khẳng định như thế nào dưới đây đúng?


Trong khía cạnh phẳng tọa độ (Oxy,) mang đến tam giác (ABC) bao gồm (Aleft( - 1;1 ight), m Bleft( 1;3 ight)) và (Cleft( 1; - 1 ight)). Khẳng định làm sao sau đấy là đúng ?


Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy,) mang đến tam giác (ABC) có (Aleft( 4;3 ight),,,Bleft( 2;7 ight)) và (Cleft( - ,3; - ,8 ight).) Tìm toạ độ chân con đường cao (A") kẻ tự đỉnh (A) xuống cạnh (BC.)